OBCHODNÉ PODMIENKY


Úvodné ustanovenia

a/ Tieto obchodné podmienky špecifikujú kúpnu zmluvu v zmysle Obchodného zákonníka § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov /ďalej len obchodný zákonník/, ktorej predmetom je nákup a predaj internetových vzdelávacích online workshopov, ktorú strany uzatvárajú prostredníctvom webových stránok https:/majmecas.sk

b/ Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúcich a predávajúceho, ktorým je fyzická osoba podnikateľ:

 Ing. Ivana Gemzická

Žiarska 602/2, 031 04  Liptovský Mikuláš

Slovenská Republika

IČO: 35409304

DIČ: 1021657296

Telefón: 00421 914 162 727

c/ V otázkach bližšie neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a Zákonom na ochranu spotrebiteľa.


Objednávka

Kupujúci prehlasuje, že sa zoznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky na webovej adrese https://majmecas.sk/ Kupujúci objednáva predmet kúpy vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom webovej stránky https://majmecas.sk/trial/objednavka.

Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne zaväzná a kupujúceu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s Obchodné podmienky – Ing. Ivana Gemzická – www.majmecas.sk © Ing. Ivana Gemzická na webovej stránke: https://majmecas.sk/obchodne-podmienky/ a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky.


Kúpna cena a daňový doklad

a/  V zhrnutí objednávky a na webovej adrese https://majmecas.sk/  je uvedená konečná cena produktu. Predávajúci nie je plátca DPH, uvedená cena je konečná.

b/ Faktúra – daňový doklad: K platbe prevedenej na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení produktu. 


Spôsob a forma platby

Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení produktov a/alebo služieb. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Spôsob platby si Kupujúci vyberie pri vyplňovaní objednávkového formulára. Po odoslaní formulára presmeruje systém Kupujúceho na ďalšiu stránku podľa zvoleného spôsobu platby. Platba je úspešne dokončená zobrazením potvrdzujúcej správy a jej zaslaním e-mailom. V prípade neúspešnej úhrady je Kupujúci informovaný správou zobrazenou na platobnej stránke.

PLATOBNÉ METÓDY

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY a.s., ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovávania online platieb. S údajmi vašej platobnej karty spoločnosť GOPAY a.s. nakladá podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu.

 

MOŽNOSTI PLATIEB:

 1. a) Online platobnou kartou:VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro

 

JEDNORAZOVÁ PLATBA

Platba jednorazovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára prostredníctvom platby kartou vám bude táto čiastka zúčtovaná z vášho bankového účtu. Pri neuhradení faktúry do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám táto bude stornovaná a Vaša objednávka bude zrušená bez nároku na jej obnovenie.

 

OPAKOVANÁ PLATBA

 • Opakovaná platba - 30 dní
  V prípade, že predmetom kúpy je ''Majme čas nato, čo nás baví - mentoring klub pre podporu kreativity''s pravidelným tridsaťdňovým poplatkom, využíva Predávajúci k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou. Vyplnením predajného formulára sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný mesačný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej na objednávke (maximálne 27) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením formulára Kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky vyúčtovaný k ťarche platobnej karty Kupujúceho, ktorou bola uvedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.
 • 30 denný trial s naväzujúcou opakovanou fixnou platbou
  V prípade, že predmetom kúpy je ''Majme čas nato, čo nás baví – mentoring klub pre podporu kreativity'' v  úvodnej 30 dňovej trial verzii, pokiaľ užívateľ svoje členstvo v priebehu 30 dní nezruší, nasleduje automatické predĺženie členstva s pravidelným 30 dňovým členským poplatkom (uvedeným pri objednávke členstva), na ktorého uhradenie využíva Predávajúci k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou. Vyplnením predajného formulára sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný mesačný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej na objednávke (maximálne 27 eur / mesačne) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením formulára Kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky strhnutý z platobnej karty Kupujúceho, ktorou bola prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube. Trial verziu členstva je možné absolvovať len jedenkrát, v prípade o opakovaný pokus prihlásiť sa na trial bude trial členstvo obmedzené a užívateľ sa dostane k obsahu klubu až po uhradení plného členského poplatku v aktuálnej výške.
 • Upozornenie na automatickú platbu
  V prípade, že objednávka podlieha opakovanej platbe, Kupujúci je vždy jasne informovaný na predajnej stránke produktu o výške pravidelného mesačného poplatku, aj o spôsobe, ako je možné členstvo v klube ukončiť a zastaviť tak opakované účtovanie platieb. V prípade, že Kupujúci vyplní objednávku, ktorá opakovanú platbu zahŕňa, zašle mu Predávajúci do dvoch pracovných dní od prevedenia prvej platby potvrdenie o nastavení opakovanej platby prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke. Zároveň vždy 7 dní pred automatickým vyúčtovaním poplatku je Kupujúci o tejto skutočnosti upozornený e-mailom na adresu, ktorú uviedol v objednávke, spolu s jasnými pokynmi, ako môže Kupujúci opakované platby zrušiť.
 • Ukončenie členstva v klube a zrušenie automatickej platby
  Členstvo v ''Majme čas nato, čo nás baví – mentoring klub pre podporu kreativity'' môže Kupujúci kedykoľvek ukončiť pomocou určeného formulára v online členskej sekcii, alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese: info@ivanagemzicka.eu. Ukončením členstva v klube je pravidelná platba zrušená a členský poplatok nebude ďalej účtovaný. Ukončením členstva v klube sa Kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu členstvo v klube prinášalo. V prípade zrušenia členstva bude prístup (po vypršaní uhradenej doby členstva) definitívne ukončený.

Záruka

a/ Za online produkty fyzická osoba podnikateľ  Ing. Ivana Gemzická ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí do 14 dní.

b/ Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné previesť elektronickou formou na emaili: info@ivanagemzicka.eu s predhlásením, že kupujúci odstupuje od kúpnej zmluvy a s priložením kópie faktúry – daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene produktu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom.

c/ Online produkty sú napísané a vytvorené s cieľom skutočne pomôcť všetkým, ktorí si ich zakúpia. 


Zodpovednosť

Zodpovednosť za obsahu webu -Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. 


Doručenie produktu / sprístupnenie služby

Po úspešnom prevedení a potvrdení platby je Kupujúcemu online sprístupnený zakúpený produkt alebo služba.


Reklamácia - nedoručenie produktu / nesprístupnenie služby

V prípade, že kupujúci obdržal potvrdzujúcu správu o úspešne prevedenej platbe za produkt alebo službu a produkt alebo služba neboli sprístupnené alebo ak nastal nejaký iný problém, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho na adrese info@ivanagemzicka.eu.


Ochrana osobných údajov

a/ Prehlásenie predávajúceho - Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadáva kupujúci v prihláške sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho. Sú použité k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných operácií, vystavenia daňového dokladu, identifikácii bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s kupujúcim.

b/ Detailné osobné dáta a údaje o nákupoch kupujúcich sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

c/ Celé znenie Ochrany osobných údajov je uvedené na tejto adrese: https://majmecas.sk/ochrana-osobnych- udajov/  


Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 13.11.2019. Informácie sú zdieľané prostredníctvom webových stránok https://majmecas.sk poprípade ďalšími informačnými kanálmi. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach https://majmecas.sk a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.